တူဝ်သၢင်ႈပပ်ႉ

တူဝ်သၢင်ႈပပ်ႉ တိုၵ်ႉႁဵတ်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ

တီႈပိူင်သၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈဢၼ်မီးယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈမီးပၼ်ႁႃႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်သၢင်ႈပပ်ႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵပ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇသိမ်းပပ်ႉ ၼင်ႇ PDF။

လူတ်ႇလူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈလဵဝ်

ၽွင်းမိူဝ်ႈ လွင်ႈၵေႃႇၼႄ PDF သၢင်ႈပပ်ႉ ထုၵ်ႇဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸၢမ်းတူၺ်း Download as PDF ဢၼ်မီးတီႈ ၶိူင်ႈပႅၵ်ႈၶၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼၼ်ႉ။

ဢဝ်တင်း တူဝ်သၢင်ႈပပ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ် ၸၢင်ႈသၢင်ႈလႆႈ ပပ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ် ပပ်ႉၼၼ်ႉ သူင်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ် ပိူင်လၢႆမဵဝ်း (တူဝ်ယၢင်ႇ PDF ဢမ်ႇၼၼ် ODF) ဢမ်ႇၼၼ် သင်ႇပပ်ႉဢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢမ်ႇႁဵတ်း

တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၼမ်ႉထႅင်ႈၼၼ်ႉ တူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈ ပပ်ႉ

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/wiki/ၶိုၵ်ႉတွၼ်း:Book"