လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ပိူင်တႅမ်ႈ: ပိုၼ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ

လွင်ႈလိူၵ်ႈ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် : လိူၵ်ႈပၼ် ၼဵၼ်တုမ်ႇ ၶွင် လွင်ႈၶူၼ်ႈၶႆႈ တႃႇ ၼိူင်းၵၼ် လႄႈ ၼဵၵ်းပၼ် ဢႅၼ်းထႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ။
Legend: (ယၢမ်းလဵဝ်) = လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈတင်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ လိုၼ်းသုတ်း၊ (ဢွၼ်တၢင်း) = လွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်ႈတင်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ m = လွင်ႈမႄးထတ်း လဵၵ်ႉၼွႆႉ။

7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018