လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ "ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း"

  လွၼ်ႉၶၢဝ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်

  ဢွၵ်ႇၼႄ ႁူဝ်ၶေႃႈပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း
  ​သေႃးၸႅၼ်ႇ ပိူင်ၵႅဝ်ႈပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း
  တၢင်းယၢဝ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (ၼင်ႇ bytes)9,572
  Namespace ID0
  မၢႆၽၢင် ၼႃႈလိၵ်ႈ516
  ၽႃႇသႃႇ လမ်းၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈshn - ၽႃႇသႃႇတႆး
  ပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈ လမ်းၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇ
  လွင်ႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၵေႃႉ ၸီႉၼႄပၼ်ၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ
  တၢင်းၼမ် ၽူႈတူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈဢေႇလိူဝ်သေ 30 ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း
  တၢင်းၼမ် လွင်ႈပိၼ်ႇၽၢႆႇ ၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ0
  ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈလမ်းၼႂ်းၸႂ်ႈယဝ်ႉ
  Wikidata item IDQ65441607
  Page views in the past 30 days
  39

  လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ

  မႄးထတ်းၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်းသဵင်ႈ (ဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း)
  ၶၢႆႉၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်းသဵင်ႈ (ဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း)
  View the protection log for this page.

  ပိုၼ်းမႄးထတ်း

  ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈSaitunsar (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ | ႁူမ်ႈသၢင်ႈ)
  ဝၼ်းထီႉ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ06:18, 11 မေႇ 2012
  ၽူႈမႄးထတ်း ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်းSaimawnkham (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ | ႁူမ်ႈသၢင်ႈ)
  ဝၼ်းထီႉ လွင်ႈမႄးထတ်း လိုၼ်းသုတ်း02:56, 14 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2020
  ႁူဝ်ႁုပ်ႈတၢင်းၼမ် လွင်ႈမႄးထတ်း13
  တၢင်းၼမ်လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းပႆႇပေႃးႁိုင် (တီႈၼႂ်း ၶၢဝ်းပူၼ်ႉမႃး 30 ဝၼ်း။)0
  တၢင်းၼမ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇပေႃးႁိုင်0

  ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ

  ပိူင်တမ်း (1) ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ Transclude

  Templateၸႂ်ႉဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ:

  Wikidata entities used in this page