ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း: ပိုၼ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ

လွင်ႈလိူၵ်ႈ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် : လိူၵ်ႈပၼ် ၼဵၼ်တုမ်ႇ ၶွင် လွင်ႈၶူၼ်ႈၶႆႈ တႃႇ ၼိူင်းၵၼ် လႄႈ ၼဵၵ်းပၼ် ဢႅၼ်းထႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ။
Legend: (ယၢမ်းလဵဝ်) = လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈတင်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ လိုၼ်းသုတ်း၊ (ဢွၼ်တၢင်း) = လွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်ႈတင်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ m = လွင်ႈမႄးထတ်း လဵၵ်ႉၼွႆႉ။

14 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2020

13 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2020

23 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018

19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018

31 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2018

21 ၸုၼ်ႇ 2015

9 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2015

20 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2015

3 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2015

11 မေႇ 2012